Фондация „Миастения гравис“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Годишен финансов отчет на Фондация Миастения Гравис за 2022г Доклад за дейността […]
Доставката на медикамента Kalymin, който се използва за лечение на пациенти с […]
Около 1500 души са хората в България, които страдат от рядкото заболяване […]
От два месеца е спряна доставката на лекарството „Калимин“, което е животоспасяващо […]