Фондация „Миастения гравис“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Нова диагноза кандидатства за статут на рядка у нас – Миастения Гравис. […]
Възможно е да се приеме заплащането с публични средства на off-label лекарствата […]
Сътрудничество с цел изграждане на общност за миастения гравис Доклад, възложен от […]